Чисельність (площа зростання) популяцій рідкісних та зникаючих видів рослин

У межах Парку зберігаються природні ландшафти та біорізноманіття малополіської частини Хмельницької області. Зокрема тут поширені природні соснові, сосново-дубові, дубово-грабові та чорновільхові ліси з низкою рідкісних видів рослин (зелениця сплюснута, лілія лісова, гніздівка звичайна), різноманітні, в тому числі унікальні типи боліт з низкою реліктів та видів з диз’юнктивними ареалами (осока Буксбаума, коручка болотна, верба чорнична та ін.).
За флористичним районуванням України територія Парку знаходиться на крайньому сході Волино-Малополіського округу Люблінсько-Волино-Подольської підпровінції Центральноєвропейської провінції Європейської області.
Найбільші площі займають болотисті луки. Вони формуються в заплавах річок на болотних і лучно-болотних супіщаних і суглинкових грунтах. Представлені формаціями лепешняка плавучого, мітлиці повзучої, осоки пухирчастої. 

Значні площі займають і торф’янисті луки. Вони представлені в основному формацією щучника дернистого, асоціаціями пушистого колоска, митляка лугового, болотника балотного.

В даному регіоні наявні всі типи боліт розташовані у заплавах та широких долинах маленьких алювіально недіяльних річок та струмків.
 
Найчастіше зустрічаються болота евтрофні – трав'яні та трав'яно-мохові.
Біля Шепетівки болота переважно евтрофні.
Науковий інтерес становлять бореальні сфагнові болота. Переважно це осоково-сфагнові болота, мезотроні, рідше – олігомезотрофні, а також очеретяно-сфагнові болота.
На території РЛП «Мальованка» поширені болотні угруповання, що сформувалися внаслідок заростання мезотрофних озер сфагновими плавами зі значною участю калли болотної виявленої в околицях с. Буртин. Це рідкісний для України тип заростання і характерний для більш північних регіонів. Плави мають ширину від 1 до 40 м.