Нинішня територія Парку не є типовою для Хмельницької області, оскільки фактично вся вкрита лісом, часто заболочена і має озера. Багато в чому вона є унікальною і для всього північного регіону. На території Парку серед густих масивів хвойних лісів добре збереглися п'ять озер, чотири з яких зв'язані між собою водними артеріями та утворюють унікальне «намисто». Незначна ступінь господарського освоєння території в поєднанні з чудовою естетичною цінністю ландшафтів утворює особливі умови для розвитку специфічних видів рекреації: короткочасного відпочинку, екскурсій, спортивного та екологічного туризму, навчально-виробничої практики для учнів та студентів.

Антропогенна діяльність у межах Парку набула апогею починаючи з середини ХІХ століття, коли вона активно колонізувалася вихідцями з Німеччини, Чехії, Польщі. Тут створювалися поселення хуторського типу та села, жителі яких вели сільське господарство, займалися гончарним ремеслом, виготовляли черепицю і цеглу, переробляли деревину і супутні їй вироби.
У 30-і роки ця територія виявилася прикордонною. Масова колективізація і депортація із прикордонної зони практично усіх колоністів призвела до ліквідації хуторської системи розселення і всього існуючого в ній господарства. З того часу природа взяла своє і згладила сліди впливу людини на довкілля. Про існування хуторів нагадують окремі фруктові дерева на полянах та узліссях – залишки колишніх фруктових садів садиб поселенців.
На момент наукового обґрунтування територія Парку збереглася у відносно незміненому стані у зв’язку з низькою родючістю ґрунтів, значною заболоченістю і залісеністю, невисоким селитебним потенціалом, а також у зв’язку з віддаленістю від великих населених пунктів.

Територія в повній мірі відповідала вимогам, які висуваються до регіональних ландшафтних парків: переважання відносно незміненого природного ландшафту, висока лісистість території, наявність водойм, болотних масивів, лучних ділянок і майже повна відсутність ріллі. Тут відсутні великі промислові центри, немає значного забруднення природних комплексів. Крім того, на території на момент створення наукового обґрунтування функціонувало ряд територій та об’єктів природно-заповідного фонду – переважно заказники і пам’ятки природи. Територія Парку виявилася придатною для здійснення регульованої рекреації та еколого-освітньої та наукової діяльності. Значне біолопічне різноманіття території, багатство рослинності і тваринного світу визначило цю територію як ключову для створення регіонального ландшафтного парку.

Наукове обґрунтування створення РЛП «Мальованка» розроблялося співробітниками Міжвідомчої комплексної лабораторії наукових основ заповідної справи НАН України та Мінекобезпеки України з метою збереження унікальних типів і форм рельєфу, рідкісних та зникаючих видів рослин та тварин, занесених до Червоної книги України.
На його основі та у відповідності до Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Земельного і Лісового кодексів України рішенням 6 сесії Хмельницької обласної ради від 11 травня 1999 року № 21 був створений РЛП «Мальованка» на площі 15660,3 га.
Розширення РЛП «Мальованка» відбулося на 1255,0 га за рахунок земель Судилківської, Хролинської, Городнянської, Михайлюцької сільських рад Шепетівського району рішенням 11 сесії обласної ради від 30 березня 2004 року №23-11/2004. Територія Парку після розширення становить площу 16915,3 га.

Положення про РЛП «Мальованка» затверджене рішенням третьої сесії обласної ради від 26.09.2002 за №15. Уточнене Положення про РЛП «Мальованка» з врахуванням зміни площ Парку та встановленням чинних землекористувачів затверджене рішенням 20 сесії обласної ради четвертого скликання від 23.12.2005 р. за №8-20/2005. Цим же рішенням скасоване попереднє Положення. В 2019 році відбулося оновлення положення про РЛП. Рішенням Хмельницької обласної ради № 42-26/2019 від 21.06.2019 було скасовано попередне положення 2005 року. Нове  положення про РЛП «Мальованка» було затверджено згідно наказу Департамента природних ресурсів та екології Хмельницької ОДА № 43-н від 24.06.2019 р. 
Регіональний ландшафтний парк „Мальованка” — об’єкт природно-заповітного фонду України розташований в межах Шепетівського адміністративного району Хмельницької області на північний захід від м. Полонне та на схід від м. Шепетівка створений у травні 1999 року, створений з метою збереження, відтворення та раціонального використання біологічного та ландшафтного різноманіття Малого Полісся, яке має важливе природоохоронне, естетичне, наукове, оздоровче, освітнє та рекреаційне значення.

Територія парку розташована у північно-східній частині адміністративної області, у віддаленому від крупних населених пунктів місцині, на площах трьох ОТГ та двох сільських рад.

Також в межах парку знаходяться землі Державного підприємства «Шепетівське лісове господарство» (Мальованське та Полонське лісництва).

Вся територія регіонально-ландшафного парку «Мальованка» за землевласниками та землекористувачами розділяється:
- Судилківська ОТГ – 14247,2 га;
- Понінківська ОТГ -         40,5 га;
- Полонська ОТГ    -         603,0 га;
- Михайлюцька с/р  -   1792,3 га;
- Городнявська с/р -       232,3 га.

В тому числі територія ДП «Шепетівський лісгосп» Полонське лісництво займає 3466,7 га, а Мальванське лісництво  - 5354,5 га.  Всього - 8821,2 га.
Основними завданнями Парку є:
- збереження цінних природних та історико-культурних комплексів та об’єктів;
- створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів і об’єктів;
- організація та здійснення науково-дослідних робіт, у тому числі з вивчання природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розроблення та впровадження наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища, відтворення окремих видів флори та фауни, відновлення порушених екосистем, управління та ефективного використання природних ресурсів, організації та проведення моніторингу ландшафтного та біологічного різноманіття;
- сприяння екологічній освітньо-виховній роботі.
Дані задачі визначені положенням про  РЛП «Мальованка» було затверджено згідно наказу Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької ОДА № 43/н від 24.06.2019 р.. Також даним положенням визначено, що права оперативного управління Парком покладені на керівництво НПП «Мале Полісся».
Виконання Парком цих завдань дозволить досягти довгострокових цілей створення, а саме: зберегти цінні природні та історико-культурні комплекси, гармонізувати природокористування в районі розміщення Парку, відновити природний стан лісових комплексів при невиснажливому рекреаційному використанні цієї території, створити осередок еколого-просвітницької роботи в регіоні.

До чинників, які сприятимуть виконанню цих цілей і завдань, слід віднести:
- здійснення функціонального зонування території Парку;
- посилення охорони екосистем, організація моніторингу за їх станом;
- регулювання антропогенного навантаження в рекреаційних зонах, його зменшення шляхом обладнання рекреаційних ділянок, місць відпочинку, облаштування туристичних маршрутів;
- невиснажливе використання природних ресурсів (випасання худоби, сінокосіння, заготівля лікарської сировини тощо) в обсягах, що відповідають визначеним лімітам, посилення контролю за їх використанням;
- проведення еколого-освітньої роботи, виховної діяльності з метою підвищення рівня самосвідомості та відповідальності як серед місцевого населення, так і серед відвідувачів РЛП.

Режим транспортної доступності з міст Полонне та Шепетівка — 15-20 км, а з міста Новоград-Волинський — 50 км.

Натепер, парк функціонує без спеціальної адміністрації. Права оперативного управління парком покладені на керівництво НПП «Мале Полісся».